Delatnost

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Korporativne usluge

Usluge namenjene pravnim licima imaju posebno mesto u paleti ukupne ponude brokersko dilerskog društva CONVEST a.d. Novi Sad. Naša kadrovska osposobljenost, iskustvo i dosadašnji rezultati u poslovanju sa pravnim licima, kao i profesionalnost u obavljanju poslova preporučuje nas za poslove korporativnog agenta, agenta emisije, kao i za druge korporativne usluge koje pružamo pravnim licima.

Usluga korporativnog agenta

BDD Convest kao član Centralnog registra hartija od vrednosti vrši usluge korporativnog agenta na osnovu Ugovora o korporativnoj agenturi.Te usluge se sastoje iz niza standardnih usluga koje efikasno pružamo privrednim društvima– izdavaocima hartija od vrednosti, u njihovom obraćanju prema Centralnom registru hartija od vrednosti. Korporativne usluge obuhvataju sledeće poslove:

Usluga agenta emisije

BDD Convest ove poslove obavlja na osnovu Ugovora koji zaključuje sa izdavaocem hartija od vrednosti. Oni obuhvataju organizovanje, praćenje i realizaciju celokupnog kompleksnog postupka izdavanja hartija od vrednosti. Usluge agenta emisije obuhvataju sledeće poslove:

 
Delatnost
|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.