Delatnost

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Ostale usluge

Pored svih navedenih usluga, brokersko dilersko društvo CONVEST a.d. Novi Sad pruža i niz usluga koje ne pripadaju nijednoj od navedenih grupa. Ostale usluge obuhvataju sledeće poslove:

Zastupanje na javnim aukcijama

Na javnim aukcijama kao klijenti BDD Convest a.d. Novi Sad mogu da se pojave fizička lica, konzorcijum fizičkih lica, pravna lica i konzorcijum pravnih lica. Sa njima Convest potpisuje Ugovor o zastupanju i u njihovo ime:

Kupovina akcija iz portfelja Akcijskog fonda

BDD Convest a.d. Novi Sad zastupa klijente – kupce akcija iz portfelja Akcijskog fonda čije se trgovanje organizuje na vanberzanskom tržištu metodom minimalne cene. U trgovanju akcijama iz portfelja Akcijskog fonda metodom minimalne cene mogu se ispostavljati isključivo limit nalozi, na ponuđenu količinu (sve ili ništa). Nalozi kupovine se podnose zajedno sa potvrdom Akcijskog fonda o ispunjenosti uslova za učestvovanje u trgovanju.

 
Delatnost
|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.