Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Kako investirati na Beogradskoj berzi?

Opšte napomene o strategijama ulaganja na berzi (nastavak sa prethodne strane)

Smanjenje rizika pri investiranju u hartije od vrednosti formiranjem šireg portfolia zahteva više znanja ali i mnogo više sredstava. Investicioni fondovi su finansijske organizacije koje objedinjuju sredstva više građana koji u njih ulažu, a menadžeri investicionih fondova poseduju potrebna predznanja za analizu kretanja cena i pokušavaju svojim delovanjem da ostvare najveći mogući prinos za svoje ulagače. Ulaganjem u investicione fondove, građani svoja sredstva poveravaju profesionalcima, a dobit očekuju srazmerno broju investicionih jedinica koje su prethodno kupili, a čija je cena uglavnom pristupačna za pojedince. Pre opredeljivanja za investicioni fond, građani bi trebalo da se upoznaju i sa njihovom investicionom politikom, upravom i dosadašnjim performansama, uvidom u dokumenta, bilo u prostorijama fonda ili na njihovoj internet prezentaciji.

Izbor trenutka prodaje hartija od vrednosti podjednako je važan kao i izbor trenutka kupovine. Prodati hartije od vrednosti u trenutku samog vrha cene je svakako izuzetan uspeh, ali postavljanja tog uslova kao pravila će Vas često odvesti dalje od pravog cilja: ostvarivanje razumnog prihoda. Još jednom podsećamo da će u najvećem broju slučajeva nepromišljeni potezi, pohlepa ili očekivanje da se trgovanjem na berzi mogu ostvariti velike zarade bez truda, završiti negativno po investitora koji se povodi ovakvim motivima u investiranju. Koliko je važno znati zadovoljiti se ostvarenim prinosom i proceniti kada je pravi trenutak za prodaju određene hartije od vrednosti sa profitom, isto je toliko važno znati priznati i lošu procenu pri kupovini neke hartije od vrednosti kada njena cena nakon kupovine krene da pada i u tom slučaju proceniti trenutak za prodaju sa najmanjim gubitkom.

Značaj praćenja informacija o izdavaocima i hartijama od vrednosti

Na formiranje cene neke hartije od vrednosti na berzi utiče veliki broj činilaca, ali pre svega tu je tržišni meganizam ponude i tražnje kojim se uspostavlja cena trgovanja. Jedan od osnovnih činilaca koji određuju cenu neke hartije od vrednosti jeste uspešnost poslovanja izdavaoca te hartije, zato je redovno praćenje poslovanja i finansijskih rezultata izdavaoca osnova dobrog investiranja. Pre donošenja neposredne odluke o trgovanju nophodno je izvršiti procenu finansijskih pokazatelja koje se zasniva na fundamentalnoj i tehničkoj analizi. Pored praćenja poslovnih rezultata izdavaoca neophodno je redovno pratiti i kretanja cene i prometa na berzi određenih hartija od vrednosti koje su predmet našeg interesovanja. Potrebno je posebno obratiti pažnju na "bitne događaje" (kao što je javno objavljivanje finansijskih izveštaja, zakazivanje skupština akcionara, određivanje datuma dividende i sl.) koji mogu direktno da utiču na značajnu kratkoročnu promenu cene. Većinu informacija u vezi izdavaoca hartija od vrednosti i u vezi njihovog trgovanja možete pronaći na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd. Dnevne izveštaje sa trgovanja na Beogradskoj berzi možete pratiti i na stranicama naše prezentacije u okviru odeljka Izveštaji

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.