Delatnost

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Usluga izdavanja obveznica

Brokersko dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad pruža kompletnu uslugu emisije i prodaje dugoročnih korporativnih obveznica

Prednosti izdavanja obveznica

Složena ekonomska situacija poslednjih godina postavlja pred kompanije vrlo važan zadatak, aktivno i racionalno upravljanje izvorima sredstava. Na finansijskom tržištu Srbije, dosad je bilo moguće kompanijama da se zadužuju, samo kod poslovnih banaka na duže rokove, drugi finansijski instrumenti poput dugoročnih obveznica nisu postojali. Mi Vam nudimo kompletnu uslugu prilikom emitovanja dugoročnih obveznica koje Vam omogućuju:

Usluga izdavanja obveznica

Kompletan postupak oko vezan za dokumentaciju koja je neophodna za odobrenje emisije obveznica priprema Convest a.d. Novi Sad i po zahtevima emitenta obezbeđuje potencijalne investitore i pomaže u pribavljanju garancije poslovne banke, ukoliko se radi o grantovanoj emisiji obveznica.

Prvi smo na srpskom finansijskom tržištu uspešno emitovali dugoročne obveznice NLB banke a.d. Beograd, koje su izdate na rok od pet godina i koje su listirane na Beogradskoj berzi i imamo odličnu saradnju sa domaćim i stranim institucionalnim, profesionalnim investitorima.

 
Delatnost
|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.