Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Trgovanje besplatnim akcijama Javnih Preduzeća

Informacija o uslovima i načinu trgovanja besplatnim akcijama Javnih Preduzeća

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je uradilo nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Predloženim izmenama je predviđeno da građani i bivši zaposleni dobiju besplante akcije: NIS a.d., Telekom Srbija a.d., JP Elektroprivreda Srbije, JP Aerodrom Nikola Tesla i objedinjene akcije Akcionarskog fonda.

Izmenom zakona osnovaće se Akcionarski fond, u kome će biti objedinjene neprodate akcije i udeli evidentirani u Privatizacionom registru, akcije i udeli iz portfelja sadašnjeg Akcijskog fonda, kao i akcije i udeli drugih javnih preduzeća i privrednih društava sa državnim kapitalom za koje Vlada donese odluku (Galenika, JAT, javna komunalna preduzeća...).

Građani, koji su stekli status nosioca prava, dobiće objedinjene akcije Akcionarskog fonda, kojima će moći da trguju na berzi ili da prodaju Akcionarskom fondu kada on uputi poziv za otkup sopstvenih akcija.

Ukoliko neko želi da na Beogradskoj berzi, posredstvom BDD Convest a.d. Novi Sad, trguje sa besplatnim akcijama mora ispuniti određene uslove.

Ukoliko želi da kupi besplatne akcije klijent se upoznaje sa pravilima poslovanja i tarifom BDD Convest, zatim mora da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i Ugovor o brokerskim poslovima na osnovu kojih mu BDD Convest otvara vlasnički račun u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti. Drugi preduslov za trgovanje je da klijent u nekoj banci koja je član Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti otvori namenski dinarski račun za kupovinu akcija i na njega uplati sredstva potrebna za pokriće naloga kupovine (količina * cena uvećane za troškove provizija). Treći preduslov je da klijent da nalog za kupovinu besplatnih akcija. U nalogu klijent sam definiše uslove kupovine: količinu, cenu (limit-ne bih da platim više od određene cene ili tržišni-prihvatam bilo koju cenu koja može da se ostvari tog dana) i vreme trajanja naloga (od 1 do 90 dana, uz napomenu da je tržišni nalog automatski dnevni nalog tj. važi samo tog dana). Po izvršenju transakcije klijent dobija pismeno obaveštenje o realizaciji naloga. Tri radna dana ne računajući dan trgovanja vrši se saldiranje i kliring, odnosno sa klijentovog računa se skida novac, a dobija hartije koje je kupio.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.