O nama

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Dokumenti BDD Convest a.d. Novi Sad

U skladu sa članom 155 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 129/2021) Brokersko-dilersko društvo Convest objavljuje svoja nova normativna akta koja stupaju na snagu dana 06.04.2023. godine

Tip dokumentaStatut BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravila i procedure poslovanja BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o sukobu interesa BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o izvršavanju naloga BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaInformacije malom klijentu BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o kategorizaciji klijenata BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o sprečavanju zloupotreba BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o rešavanju pritužbi klijenata BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik_o_vršenju unutrašnje kontrole BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o proceni podobnosti članova uprave BDD Convest a.d. Novi Sad

Tip dokumentaPravilnik o upravljanju rizicima BDD Convest a.d. Novi Sad

Pravilnik o tarifi BDD Convest a.d. Novi Sad. Primenjuje se od 21.02.2023.

Tip dokumentaPravilnik o tarifi BDD Convest a.d. Novi Sad

Sistem za zaštitu malog investitora

Tip dokumentaOsnovne informacije o sistemu za zaštitu malog investitora

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|Info|
O nama
© 2010 Convest a.d.