Delatnost

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Brokerske usluge

(Nastavak sa prethodne strane)

Prodaja obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje

Ukoliko želi da proda obveznice Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje klijent se upoznaje sa pravilima poslovanja i tarifom BDD Convest-a, zatim mora da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i Ugovor o zastupanju klijenta u trgovini obveznicama na osnovu kojih mu BDD Convest otvara vlasnički račun u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti. Drugi preduslov za trgovanje je da klijent u nekoj banci koja je član Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti otvori namenski devizni račun za prodaju na koji će mu biti usmerena sredstva od prodaje obveznica. Treći preduslov je da klijent da nalog za prodaju obveznica. U nalogu klijent sam definiše uslove prodaje: količinu (sve ili jednu seriju koje poseduje), cenu (limit-ne bih da prodam ispod određene cene ili tržišni-prihvatam bilo koju cenu koja može da se ostvari tog dana) i vreme trajanja naloga (od 1 do 90 dana, uz napomenu da je tržišni nalog automatski dnevni nalog tj. važi samo tog dana). Broker proverava da li je klijentov nalog pokriven, odnosno da li poseduje obveznice koje želi da proda, a zatim unosi nalog u «Belex» elektronsku platformu za trgovanje na Beogradskoj berzi. Po izvršenju transakcije klijent poštom dobija Potvrdu o realizaciji naloga. Tri radna dana ne računajući dan trgovanja vrši se saldiranje i kliring, odnsno klijent dobija novac, a skidaju mu se hartije koje je prodao. Ukoliko želi klijent može opozvati nalog prodaje koji je dao, ukoliko isti nije realizovan na berzi.

Kupovina obveznica Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje

Ukoliko želi da kupi obveznice Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje klijent, koji nije imao predhodnih aktivnosti sa BDD Convest, upoznaje pravila poslovanja i tarifu BDD Convest-a, zatim mora da potpiše Ugovor o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti i Ugovor o zastupanju klijenta u trgovini obveznicama na osnovu kojih mu BDD Convest otvara vlasnički račun u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti. Drugi preduslov za trgovanje je da klijent u nekoj banci koja je član Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti otvori namenski devizni račun za kupovinu obveznica i na njega uplati sredstva potrebna za pokriće naloga kupovine (količina * cena uvećane za troškove provizija). Treći preduslov je da klijent da nalog za kupovinu obveznica. U nalogu klijent sam definiše uslove kupovine: količinu, cenu (limit-ne bih da platim više od određene cene ili tržišni-prihvatam bilo koju cenu koja može da se ostvari tog dana) i vreme trajanja naloga (od 1 do 90 dana, uz napomenu da je tržišni nalog automatski dnevni nalog tj. važi samo tog dana). Broker proverava pokriće klijentovog naloga za kupovinu na osnovu potvrde o stanju na namenskom računu za kupovinu izdate od strane banke kod koje je klijent otvorio namesnki račun, a zatim unosi nalog u «Belex» elektronsku platformu za trgovanje na Beogradskoj berzi. Po izvršenju transakcije klijent poštom dobija Potvrdu o realizaciji naloga. Tri radna dana ne računajući dan trgovanja vrši se saldiranje i kliring, odnosno sa klijentovog računa se skida novac, a dobija hartije koje je kupio. Ukoliko želi klijent može opozvati nalog kupovine koji je dao, ukoliko isti nije realizovan na berzi.

Državni zapisi Republike Srbije

Republika Srbija, Ministarstvo Finansija, Uprava za trezor upućuje Javni poziv za prodaju državnih zapisa Republike Srbije svim zainteresovanim domaćim pravnim i fizičkim licima. U javnom pozivu su jasno definisani vrednost emisije, datum emisije, datum dospeća, minimalna nominalna vrednost ponude, maksimalna nominalna vrednost ponude jednog klijenta i vrsta cene

Obaveza potencijalnog kupca je da na namenski račun za kupovinu uplati sredstva potrebna za pokriće naloga kupovine.

Vremenski plan aukcije:

Državni zapisi Republike Srbije mogu biti predmet sekundarnog trgovanja. Sekundarna prodaja državnih zapisa Republike Srbije se sprovodi van organizovanog tržišta na osnovu ugovora o kupoprodaji i naloga za prenos hartija od vrednosti nakon pregovora sa poznatim kupcem o uslovima transakcije. Broker prodavca inicira transakciju unoseći nalog u WEB aplikaciju Centralnog registra. Član centralnog registra koji zastupa kupca vrši konfirmaciju transakcije unoseći kupovni nalog. Centralni registar formira elektronske poruke koje prosleđuje učesnicima u transakciji, koji potvrđuju dobijene poruke. Na dan saldiranja, član Centralnog registra koji vodi novčani račun kupca uplaćuje novčana sredstva na račun Centralnog registra. Centralni registar vrši kliring hartija od vrednosti i novca, kao i saldiranje po DVP principu u skladu sa Pravilnikom o terminskom planu rada Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

 
Delatnost
|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.