O nama

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Brokersko dilersko društvo CONVEST a.d. Novi Sad

Brokersko-dilersko društvo "CONVEST" a.d., Novi Sad, član NLB grupe, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Branka Ilića br. 12, osnovano je dana 25. februara 2000. godine kao berzanski posrednik sa statusom akcionarskog društva, u skladu sa tadašnjim Zakonskim normativima koji uređuju finansijsko tržište, na osnovu Ugovora o osnivanju zaključenim između osnivača:

  1. "Continental banka" a.d., Novi Sad, 33% akcija
  2. "Conet" DOO, Novi Sad, 7% akcija
  3. "Conturs-Continental-turs" d.o.o. sa p.o, Novi Sad 60% akcija

Društvo je počelo sa radom upisom u Registar Privrednog suda u Novom Sadu na osnovu Rešenja broj Fi. 929/2000 od 06.04.2000. godine (Reg.ul.br. 3 - 5) i Rešenja Savezne komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište 03/2-385/2-00 od 22.03.2000 godine. član Beogradske berze a.d. Beograd je od 26.01.2001.godine, a član Centralnog registra za depo i kliring hartija od vrednosti i ovlašćeni član Beogradske berze za trgovanje obveznicama stare devizne štednje od 11.02.2002. godine.

Na osnovu Odluke Skupštine društva broj C-49/2003 od 31.12.2003. godine i Ugovora osnivača promenjen je organizacioni oblik iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. Promena oblika organizovanja upisana je u sudski registar Rešenjem I Fi.1268/04 od 08.04.2004. godine. Komisija za hartije od vrednosti je donela rešenje o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskom društvu CONVEST D.O.O. Novi Sad 11.05.2004. godine br. rešenja 5/0-12-886/10-03. Osnivači su zadržali isto procentualno učešće u kapitalu s tim što su posedovali udele, a ne akcije. Imenovani su novi članovi Upravnog Odbora.

Tokom 2006. godine, izvršena je statusna promena spajanje uz pripajanje i to tako što je CONTOURS doo Novi Sad prestao da postoji i pripojio se CONET doo Novi Sad, kao društvu sticaocu. Shodno tome sva njegova prava i obaveze su prešla na CONET doo Novi Sad, te je nakon toga izvršena statusna promena strukture članova kapitala i u CONVEST doo Novi Sad. Na X sednici Skupštine Društva, održanoj 30.05.2006. godine, donosi se ODLUKA O PROMENI OSNIVAČA-ČLANA DRUŠTVA, tako što dosadašnji osnivač CONET doo, Novi Sad, istupa iz Društva i celokupna svoja prava, obaveze i ovlašćenja kao osnivača prenosi dosadašnjem osnivaču NLB CONTINENTAL BANKA AD, Novi Sad. Nakon ove promene Društvo postaje jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, i jedini osnivač i član je: NLB CONTINENTAL BANKA AD, Novi Sad, Trg mladenaca 1-3.

U skladu sa odredbama novog Zakona o finansijskom tržištu i Zakona o privrednim društvima, čija je primena počela krajem 2006 godine Convest d.o.o na svojoj XI sednici Skupštine od 15.11.2006. godine donosi odluku o promeni oblika organizovanja iz društva sa ograničenom odgovornosti u zatvoreno akcionarsko društvo. Po odredbama zakona o privrednim društvima u zatvorenom akcionarskom društvu imenovani su novi članovi Skupštine - predstavnici osnivača a razrešeni su dužnosti dotadašnji članovi skupštine, nadzornog i upravnog odbora.

Na navedenoj sednici Skupštine takođe su donete odluke koje su omogućile da uz postignutu odgovarajuću visinu kapitala zatražimo viši nivo licence od Komisije za hartije od vrednosti. Na osnovu podnetog zahteva Komisija za hartije od vrednosti je 24.11.2006. godine donela Rešenje o davanju dozvole za proširenje delatnosti brokersko dilerskog društva time smo stekli uslov da obavljamo sledeće delatnosti:

  1. brokerske poslove,
  2. poslove investicionog savetnika (uz uslov da zaposleno lice poseduje licencu za investicionog savetnika)
  3. poslove portfolio menadžera (uz uslov da zaposleno lice poseduje licencu za portfolio menadžera)
  4. poslove market mejkera
  5. dilerske poslove i
  6. poslove agenta emisije.

Dana 31.12.2008. godine izvršena je statusna promena spajanja uz pripajanje NLB LHB banke ad Beograd NLB Continental banci ad Novi Sad, nakon čega je banka sticalac nastavila da posluje po izmenjenim nazivom NLB banka ad Beograd.

CONVEST a.d. Novi Sad je osnovan kao posebno pravno lice koje je organizaciono, kadrovski i tehnički osposobljeno za promet hartijama od vrednosti i pružanje ostalih usluga iz domena hartija od vrednosti. Do polovine 2003. godine poslovanje je bilo orjentisano na trgovinu kratkoročnim hartijama od vrednosti a izmenom zakonske regulative i pojačanim tempom privatizacije predmet poslovanja je skoncentrisan na trgovanje akcijama i obveznicama stare devizne štednje kao i pružanje ostalih usluga iz domena poslovanja. U Convestu je u stalnom radnom odnosu zaposleno 6 lica od kojih su pet lica sa visokom školskom spremom dok je jedno lice sa srednjom stručnom spremom.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|Info|
O nama
© 2010 Convest a.d.