O nama

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Tim brokersko dilerskog društva CONVEST a.d. Novi Sad

Uprava

Đorđe Čanak dipl.oecc, Direktor

Rođen 04.12.1968. godine u Somboru, Republika Srbija. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu. Radni odnos je zasnovao u Continental banci a.d. Novi Sad 1994. godine i prošao mesta od samostalnog stručnog saradnika do rukovodioca Službe. Položen brokerski ispit 1995. godine. Direktor brokersko dilerskog društva CONVEST a.d. Novi Sad od 2000. godine.

Strani jezik: engleski i ruski.

e-mail: djordje.canak@convest.rs

Brokersko odeljenje

Stanislav Popadić dipl.oecc, Broker, Šef brokerskog odeljenja

Rođen 20.10.1975. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Diplomirao 2001. godine na ekonomskom fakultetu u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu. Radni odnos je zasnovao u Continental banci a.d. Novi Sad 2001. godine i radio na mestu samostalnog stručnog saradnika u Službi za dinarska sredstava i hartije od vrednosti. Položen brokerski ispit 16.03.2002. godine. Zaposlen na radnom mestu-broker u brokersko dilerskom društvu CONVEST a.d. Novi Sad od 05.08.2002. godine. Ovlašćen za trgovanje na Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

Strani jezik: engleski, ruski, slovački.

e-mail: stanislav.popadic@convest.rs

Odeljenje za poslove agenta emisije

Gabrijela Rakšanji dipl.oecc, Broker, Šef odeljenja za poslove agenta emisije

Rođena 20.07.1972. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala 1996. godine na ekonomskom fakultetu u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu. Radni odnos zasnovala u Poreskoj Upravi u Novom Sadu kao referent 1998., zatim prelazi u Continental banku a.d. Novi Sad kao samostalni stručni saradnik u službi za hartije od vrednosti i berzansko poslovanje, a u brokersko dilersko društvo CONVEST a.d. Novi Sad, dolazi 2004. godine

Strani jezik: engleski.

e-mail: gabrijela.raksani@convest.rs

Milka Majkić Samostalni referent, srednja stručna sprema

Radni odnos je zasnovala u Jugobanci a.d. Beograd – Glavna filijala Novi Sad 1981. godine i radila na mestima samostalnog referenta u Službama za automatsku obradu podataka/IT, Službi za dinarska sredstva i Službi hartija od vrednosti. Zaposlena na radnom mestu-samostalni referent u brokersko dilerskom društvu CONVEST a.d. Novi Sad od 01.11.2000. godine.

e-mail: milka.majkic@convest.rs

Odeljenje opštih poslova

Danijela Budimir dipl.oecc, Ovlašćeni računovođa

Rođena 09.09.1969. godine u Orahovici, Republika Hrvatska. Diplomirala 1994. godine na ekonomskom fakultetu u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu. Nakon završetka studija, radi na poslovima samostalnog obavljanja računovodstvenih usluga. Od 2004. godine je spoljni saradnik brokersko dilerskog društva CONVEST a.d. Novi Sad, u oblasti računovodstva, a od 2007. godine je zaposlena na radnom mestu računovođe.

Strani jezik: engleski.

e-mail: danijela.budimir@convest.rs

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|Info|
O nama
© 2010 Convest a.d.