Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Rečnik pojmova

Objašnjenje stručnih pojmova iz oblasti brokerskog poslovanja

Izvor: Beogradska berza a.d. Beograd

HOMOGENIZACIJA

Pretvaranje svih akcija iste vrste i iste klase u druge, u smislu izjednačavanja nominalne vrednosti akcija, koja odgovara knjigovodstvenoj vrednosti, radi uvođenja u sekundarni promet akcija sa jednom nominalnom vrenošću.

INDIKATIVNA CENA

Cena na zatvaranju, odnosno, cena postignuta na prethodnom trgovanju u odnosu na koju se utvrđuje zona fluktuacije za naredno trgovanje.

INVESTITOR

Pojam koji označava postojećeg vlasnika hartije, ali i svakog potencijalnog kupca, bilo da je reč o pravnom ili fizičkom licu. Na primarnom tržištu investitori mogu da nastupe i neposredno (bez berzanskog posrednika), a u trgovanju na Berzi učestvuju samo preko berzanskog posrednika (brokera), osim ako nije reč o dilerima, koji nastupaju u svoje ime i za svoj račun.

INVESTICIONI FOND

institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja. Diversifikacija je najveća prednost koju pruža investicioni fond, s obzirom na to da raspolaže relativno velikim novčanim sredstvima koja se mogu plasirati u različite hartije od vrednosti, Čime se smanjuje rizik da pad vrednosti jedne hartije utiče na celokupan portfolio. Investicioni fondovi se dele na:

INVESTICIONI SAVETNIK

Pravno lice ovlašćeno za davanje savetodavnih usluga za poslovanje hartijama od vrednosti.

INSTITUCIONALNI INVESTITOR

Pravno lice čija je osnovna delatnost finansiranje investicija npr. investicione banke, fondovi, osiguravajuća društva i sl. Navedeni investitori finansiranje projekata vrše kupovinom akcija na primarnom tržištu, a potom ih preprodaju na Berzi, kako bi novac uložili u druge projekte.

ISIN broj

sastoji se od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva, kojima se indentifikuju zemlja izdavanja, izdavalac, vrsta hartija i druga bitna obeležja hartije od vrednosti.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.