Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Rečnik pojmova

Objašnjenje stručnih pojmova iz oblasti brokerskog poslovanja

Izvor: Beogradska berza a.d. Beograd

INICIJALNA JAVNA PONUDA (IPO)

Predstavlja prvo emitovanje akcija preduzeća koja do tada nisu bila listirana na Berzi, pružajući mogućnost pribavljanja dodatnog kapitala preduzećima putem mehanizma primarnog tržišta. Putem IPO-a preduzeća iz zatvorenog oblika prelaze u otvorena akcionarska društva i po prvi put emituju svoje akcije.

IZDAVALAC HARTIJE OD VREDNOSTI

Pravno lice koje emituje (izdaje) hartije od vrednosti (akcije i obveznice) Čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva. Od vrste hartije zavisi da li se radi o kapitalu (vlasničke i dugoročne hartije) ili o slobodnim novčanim sredstvima (kratkoročne hartije), kao i to da li vlasnik ovih hartija postaje suvlasnik kapitala kompanije ili njen finansijer. Izdavanje nove emisije akcija zove se dokapitalizacija.

JAVNA PONUDA HARTIJA OD VREDNOSTI

Ponuda upućena neodređenom broju lica radi upisa i uplate hartija od vrednosti prilikom distribucije hartija od vrednosti, odnosno, svaka ponuda za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti upućena prilikom trgovine hartijama od vrednosti na organizovanom tržištu.

JAVNO DRUŠTVO

Pravno lice koje je izdalo hartije od vrednosti putem javne ponude na organizovanom tržištu, nad čijim poslovanjem nadzor vrši Komisija za hartije od vrednosti, a koje ima obavezu da kontinuirano obaveštava javnost o rezultatima poslovanja.

KORPORATIVNI AGENT

Može biti berzanski posrednik ili drugo pravno lice koje u skladu sa zakonom može obavljati administrativne poslove iz delokruga poslovanja akcijama. Korporativni agent koji nije član Berze ne može učestvovati u održavanju aukcija i trgovanju hartijama od vrednosti.

KLIRING I SALDIRANJE

Postupci u Centralnom registru posle zaključenja transakcije na Berzi. Kliring je utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu u vezi poslova sa hartijama od vrednosti. Saldiranje je izvršenje obaveza između učesnika na finansijskom tržištu prenosom hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI

Nezavisno, samoregulatorno telo, postavljeno od strane države (kod nas Skupštine Republike Srbije) s ovlašćenjem za nadzor nad finansijskim tržištem. U tom svojstvu, Komisija za hartije od vrednosti daje dozvole za emitovanje hartija od vrednosti, nadzire kompanije-izdavaoce hartija od vrednosti, daje dozvolu za osnivanje i obavlja kontrolu učesnika na tržištu kapitala (Berza, brokersko dilerska društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, Centralni registar), daje licence za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, investicionih savetnika, portfolio menadžera i sl. Obezbeđuje javnost svih aktivnosti na tržištu hartija od vrednosti i štiti učesnike od moguće zloupotrebe i nekorektnog poslovanja.

KONVERTIBILNE AKCIJE

Iako se konvertibline akcije još uvek ne koriste na domaćem tržištu kapitala, one predstavljaju još jedan od poznatih oblika finansiranja preduzeća. Naziv su dobile po činjenici da se po odluci vlasnika mogu konvertovati u obične akcije koje sadrže pravo na upravljanje, dividendu i likvidacioni ostatak. Konvertibilne akcije daju veću sigurnost investitoru, kao i višu dividendunu ali, slično preferencijalnim, ne omogućavaju upravljanje. Cena konvertibilnih akcija obično je nešto viša od cene običnih akcija istog preduzeća i ima sličan trend promene.

KURS AKCIJE I KURSNA LISTA

Kurs akcije je cena akcije postignuta u trgovanju na Berzi. Lista objavljenih cena, količina i promena cena svih kompanija i drugih hartija od vrednosti kojima se trguje na Berzi, naziva se kursna lista. Kursnu listu Berza svakodnevno objavljuje u sredstvima javnog informisanja.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.