Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Rečnik pojmova

Objašnjenje stručnih pojmova iz oblasti brokerskog poslovanja

Izvor: Beogradska berza a.d. Beograd

PRIVILEGOVANA INFORMACIJA

Bilo koja informacija o tačno određenim činjenicama koje se odnose na jednog ili više izdavalaca, kupca, odnosno, prodavca hartija od vrednosti ili informacija o činjenicama koje se odnose na jednu ili više hartija od vrednosti, koje nisu dostupne javnosti, a mogu uticati direktno ili indirektno na izdavaoca, trgovinu hartijama od vrednosti, odnosno, na njihovu cenu na organizovanom tržištu.

POREZ NA KAPITALNU DOBIT

Predstavlja porez koji se plaća na pozitivnu razliku u ceni hartije od vrednosti od trenutka njene kupovine do trenutka prodaje.

POREZ NA PRIHODE OD KAPITALA - DIVIDENDE

Porez čiji su obveznici fizička lica koja ostvare dividendu.

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, odnosno, prenosilac prava. Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti.

PROSPEKT

Pisani javni dokument koji sadrži podatke koji investitoru omogućavaju jasan i celovit uvid u pravni i finansijski položaj izdavaoca hartija od vrednosti, u njegove poslovne mogućnosti, u prava i obaveze koje proizilaze iz hartija od vrednosti na koje se prospekt odnosi, kao i druge podatke bitne za donošenje investicione odluke.

ROE

Prinos na kapital, dobija se tako što se neto dobit podeli sa trajnim kapitalom. Ovaj koeficijent pokazuje kolika dobit se ostvaruje na uloženi akcionarski kapital, odnosno, koliko će kompanija zaraditi angažovanjem uloženih sredstava akcionara.

SEKUNDARNO TRŽIŠTE

Svaka naredna prodaja hartije od vrednosti (preprodaja) posle primarne trgovine. Sekundarno trgovanje se organizuje na Berzi.

SPLIT AKCIJA

Stock split, u prevodu, "deoba akcija" predstavlja radnju koju primenjuju kompanije kako bi akcije učinile dostupnim malim investitorima. Izraz stock split znači "deoba ili umnožavanje broja akcija". Kada rukovodstvo kompanije proceni da je pojedinačna cena akcija relativno visoka, primenjuje split akcija, čime se uvećava ukupan broj akcija firme, a samim tim vrednost pojedinačne akcije proporcionalno se smanjuje. Deoba nema nikakvog uticaja na postojeće akcionare, vrednost njihovih udela ostaje nepromenjena. Naveden postupak se uglavnom primenjuje kada cena akcija zabeleži značajan rast i na taj način postane gotovo nedostupna zainteresovnim malim akcionarima.

TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA

Predstavlja proizvod ukupnog broja akcija koje je izdala neka kompanija i njihove tržišne cene. Tržišna kapitalizacija može se računati za pojedinačnu kompaniju, sektor, indeks, kao i za Berzu. Tržišna kapitalizacija Berze predstavlja ukupnu vrednost svih hartija od vrednosti kojima je, u odnosu ponude i tražnje na tržištu, utvrđena cena. U najgrubljem smislu, to predstavlja ukupnu vrednost svih hartija od vrednosti koje su uključene u trgovanje na organizovanom tržištu, odnosno, Berzi. Tržišna kapitalizacija na razvijenim berzama vrlo često služi kao jedan od ključnih kriterijuma za prijem na listing berze.

TRŽIŠNI MATERIJAL

Zbirni naziv za materijal kojim se trguje, a koji se odnosi na hartije od vrednosti, devize, robu (mada se trgovina robom poslednjih godina obavlja izvedenim hartijama od vrednosti).

ZAKLJUČNICA

Ugovor o kupoprodaji hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, zaključen na Berzi, u elektronskom formatu.

ZONA FLUKTUACIJE

Raspon cena u okviru kojeg je dozvoljeno zaključivanje transakcija na istom berzanskom sasatanku, odnosno, najveće dozvoljeno cenovno odstupanje u odnosu na indikativnu cenu.

ZATVORENO DRUŠTVO

Pravno lice koje nije izdalo hartije od vrednosti putem javne ponude po osnovu prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, odnosno, izdalo ih je, ali su sve povučene ili im je istekao rok dospeća.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.